LỊCH TRỰC CỔNG TRƯỜNG AN TOÀN GIAO THÔNG (áp dụng từ 23/9/2019))

PHÂN CÔNG TRỰC CỔNG TRƯỜNG AN TOÀN GIAO THÔNG

(Áp dụng từ ngày 23/9/2019) 

  1. GIÁO VIÊN TRỰC:

BUỔI SÁNG

THỨ

2 3 4 5 6 7
NGƯỜI TRỰC Hảo,

Nga

Huân,

Anh

Mi,

Trinh

Nghi,

Nha

Huân,

Quỳnh

Diễm,

Anh

BUỔI CHIỀU

THỨ

2 3 4 5 6

7

NGƯỜI TRỰC Đông,

Nha

Diệu,

Quỳnh

Tín,

Nga

Mi,

Diễm

Đông,

Hảo

Trúc,

Diệu

 

  1. LỚP TRỰC:

BUỔI SÁNG

TUẦN

6 7 8 9 10 11 12 13 14

LỚP

11A6 11A7 11A8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6
TUẦN 15 16 17

18

LỚP 11A7 11A8 11A1

11A2

         

BUỔI CHIỀU

TUẦN

6 7 8 9 10 11 12 13 14
LỚP 10A6 10A7 10A8 10A9 10A1 10A2 10A3 10A4

10A5

TUẦN

15 16 17

18

LỚP 10A6 10A7 10A8

10A9

         

* Lưu ý: – Giáo viên trực và đội trực của các lớp có mặt tại địa điểm trực lúc 11h13’ (buổi sáng) và 17h13’ (buổi chiều).

– Khi trực các thành viên trong đội trực mang bảng tên theo đúng quy định (mẫu do Đoàn trường phát hành), đứng đúng vị trí đã phân công.

Bài viết liên quan